I. Wyzwania wobec systemów zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzlędnieniem systemów emerytalnych:

   1. Wpływ przeobrażeń demograficznych na długoterminową stabilność finansową systemów emerytalnych oraz systemu opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.

   2. Zapewnienie długoterminowej opieki nad osobami starszymi i sędziwymi jako jeden z celów polityki społecznej.

   3. Efektywność, adekwatność i redystrybucja dochodowa w systemach emerytalnych.

   4. Instrumenty gromadzenia długoterminowych, dodatkowych oszczędności emerytalnych - efektywność, koszty, aspekty podatkowe.

   5. Procesy migracyjne a system emerytalny.

   6. Aspekty prawne i organizacyjne zabezpieczenia społecznego.

   7. Aspekty społeczno-ekonomiczne wydłużenia wieku emerytalnego.

   8. Świadomość emerytalna a decyzje podejmowane przez uczestników systemu emerytalnego.

   9. Instytucjonalne, demograficzne i społeczno-kulturowe aspekty reform emerytalnych.

 10. Polityka interwencyjna funduszy emerytalnych oraz innych instytucji sektora emerytalnego.

 11. Społeczna odpowiedzialność instytucji sektora emerytalnego.

 12. Społeczna odpowiedzialność biznesu w odniesieniu do osób starszych (pracowników, klientów).

 II. Wyzwania dla rynku pracy

   1. Kapitał ludzki i społeczny osób starszych.

   2. Porównanie sytuacji ludzi młodych i osób starszych na rynku pracy.

   3. Międzypokoleniowe różnice na rynku pracy.

   4. Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec problemów związanych z demograficznym starzeniem się społeczeństwa.

   5. Dyskryminacja na rynku pracy ze względu na wiek i sposoby jej przezwyciężania.

   6. Przedsiębiorczość ludzi starszych.

   7. Rozwój silver economy w Polsce i na świecie.

   8. Bezpieczeństwo psychiczne i ekonomiczne ludzi starszych.

   9. Zarządzanie wiekiem w teorii i praktyce.

 10. Percepcja społeczna starości.

 11. Nowe technologie a potrzeby osób starszych.

 12. Ekonomiczne aspekty starzenia się społeczeństwa.

 13. Inne, pokrewne zagadnienia.